Znak sprawy; MG2.225.1.2012                                                                                                                                                                                                                                          Oświęcim, dnia 22.02.2012r.  

 

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zamawiający:

Miejskie Gimnazjum Nr 2

Im. Ł. Górnickiego

32-602 Oświęcim

ul. Olszewskiego 2a

tel:33/ 842-23-86

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Miejskim Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu

 

Część I zamówienia - Dostawa mięsa i wędlin:

wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ubojnia Stanisław Krawczyk

32-600 Oświęcim, Poręba Wielka ul. Gaj 8

 

Część  II zamówienia -  Dostawa warzyw i owoców świeżych :

wybrano ofertę Wykonawcy:

Pan Gaj Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  MEGA Forma Handlowo-Usługowa

32-067 Tenczynek ul. W. Witosa 2

 

Część III zamówienia - Dostawa różnych produktów spożywczych:

wybrano ofertę Wykonawcy:

ART. NABIAŁOWO-SPOŻYWCZE Agnieszka Naras, Mirosław Naras

32-600 Oświęcim ul. Zawidzkiego 4

 

         Wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 i są najkorzystniejsze w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w trybie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert:

 

Część I zamówienia

 

 Wykonawca : Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ubojnia Stanisław Krawczyk

  32-600 Oświęcim, Poręba Wielka ul. Gaj 8

  Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

  Łączna punktacja przyznana ofercie: 40,00 pkt

 

 

   Wykonawca: Pan Gaj Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEGA Firma Handlowo-Usługowa

  32-067 Tenczynek ul. W. Witosa  2                                                        

  Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

  Łączna punktacja przyznana ofercie: 35,87 pkt

 

Część II zamówienia

 

Wykonawca: Pan Gaj Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  MEGA Forma Handlowo-Usługowa

32-067 Tenczynek ul. W. Witosa 2                                                              

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie: 40,00 pkt

 

Wykonawca: PROMIWEX Jaros law Foltański, Jan Krawczyk S.C.

30-798 Kraków ul. Tadeusza Śliwiaka 53

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie: 35,27 pkt

 

Wykonawca: ART. NABIAŁOWO-SPOŻYWCZE Agnieszka Naras, Mirosław Naras

32-600 Oświęcim ul. Zawidzkiego 4

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie: 24,97 pkt

 

 

Część III zamówienia

 

Wykonawca: ART. NABIAŁOWO-SPOŻYWCZE Agnieszka Naras, Mirosław Naras

32-600 Oświęcim ul. Zawidzkiego 4

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie: 40,00 pkt

 

 

Wykonawca: Pan Gaj Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEGA Forma Handlowo-Usługowa

32-067 Tenczynek ul. W. Witosa 2                                                                          

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 40,00 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie: 39,95 pkt