Publikacja :  14.02.2012r.

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 43924 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)

Formularz ofertowy z załącznikami (doc)

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.   1) NAZWA I ADRES: Miejskie Gimnazjum Nr 2 , ul. Olszewskiego 2a, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8422386 w.15, faks 033 8422

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg2oswiecim.pl

I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu..

II. 1. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu w 2012r. Część I zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z treścią formularza cenowego-załącznik nr 2 /część 1 Część II zamówienia: Dostawa warzyw i owoców zgodnie z treścią formularza cenowego -załącznik nr 2 / część 2 Częśż III zamówienia: Dostawa różnych produktów spożywczych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 /część 3, 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: Część 1 -Mięso i wędliny (CPV 15100000) Część 2 - Warzywa i owoce (CPV 03200000) Część 3 - Różne produkty spożywcze (CPV 03100000, 15200000,15300000,15400000,15500000,15600000,15800000). 1 .Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 2.Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: - odpowiednie normy jakościowe lub atesty, - odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, - odpowiedni sposób przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu, - odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 3. Zamawiający zastrzega sobie odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną ,dwie lub trzy części zamówienia. W takim przypadku wykonawca winien podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego dla danej części. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.

II. 1. 4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Dostawa artykułów żywnościowych w asortymentach: mięso i wędliny, warzywa i owoce świeże, różne produkty spożywcze, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

II. 1. 5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.

II. 1. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II. 1. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III. 4. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III. 4 .2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III. 4. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III. 4.3. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2. 2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków: a) zmniejszenia ilości żywionych dzieci, b) zmiany stawki VAT na dostarczane artykuły żywnościowe, c) wystąpienie siły wyższej

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mg2oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Gimnazjum Nr 2, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a, sekretariat.

IV. 4. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Gimnazjum Nr 2, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a, sekretariat.

IV. 4. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV. 4. 7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 1.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 2.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa różnych produktów spożywczych.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 3.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.10.00.00-0, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-0, 15.40.00.00-0, 15.50.00.00-0, 15.60.00.00-0, 15.80.00.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)

Formularz ofertowy z załącznikami (doc)