Oświęcim: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu w roku 2014
Numer ogłoszenia: 507000 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Informacja o wyborze oferty

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Gimnazjum Nr 2 , ul. Olszewskiego 2a, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8422386 w.15, faks 033 8422386.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg2oswiecim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu w roku 2014. Część I zamówienia: Mięso i wędliny Część II zamówienia: Warzywa i owoce świeże Część III zamówienia: Różne produkty spożywcze 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: Część I zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2/część I do specyfikacji. Część II zamówienia: Dostawa warzyw i owoców świeżych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2/część II do specyfikacji. Część III zamówienia: Dostawa różnych produktów spożywczych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2/część III do specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego dla danej części. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 4. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi: - odpowiednie normy jakościowe lub atesty, - odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, - odpowiedni sposób przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu, - odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Dwukrotny zwrot dostarczonego towaru może skutkować odstąpieniem od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia: 1. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z bieżącego zużycia. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu, spełniającym wymogi przepisów sanitarnych w tym zakresie. 3. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić najpóźniej do godz. 8.00 (placówka nie posiada urządzeń chłodniczych). 4. Zamawiający nie będzie składać zamówień w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. sobota, niedziela, święta oraz w jednym miesiącu przerwy wakacyjnej.          5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dostawy, po uzgodnieniu telefonicznym najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego planowaną dostawę, w przypadku gwałtownego spadku liczby dzieci żywionych w danym dniu. 6. Rozliczenie między stronami odbywać się będzie na koniec każdego tygodnia. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zbiorczą fakturę VAT obejmującą zrealizowane w danym tygodniu dostawy. 7. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 8. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw (za niezrealizowane dostawy). 9. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanych w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia. Składający ofertę powinien wypełnić wszystkie pozycje załącznika dla danej części zamówienia. 10. Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2/część I do III do specyfikacji może ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanego zestawienia kosztów, pod warunkiem, że łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej liczby żywionych dzieci na cały okres realizacji zamówienia), ilości produktów wskazane w załączniku nr 2/część I do III do niniejszej specyfikacji są orientacyjne, przybliżone i mogą się zmienić w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: a) zaistnienia okoliczności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 2/część I do III do specyfikacji w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów, d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na ustawową zmianę stawki VAT na dostarczane artykuły żywnościowe, e) działanie siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu osób lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mg2oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu im. Ł. Górnickiego, ul. Olszewskiego 2a, 32-600 Oświęcim.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu im. Ł. Górnickiego, ul. Olszewskiego 2a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie